7 mýtů o dřevostavbě

28.11.2011 18:37

Dřevostavby a montované domy zažívají v posledních letech nebývalý rozmach. Češi totiž začínají objevovat výhody, které dřevostavby přinášejí oproti zděným a betonovým stavbám. I přesto však mezi lidmi koluje mnoho mýtů, polopravd a zavádějících informací.

 

Také jste si o dřevostavbě mysleli, že…

…je náročná její projektová příprava a volba technologií?

U zděných objektů se při výstavbě pracuje pouze s dokumentací pro stavební řízení, nikoliv s dokumentací prováděcí. Projektant, který připraví plán Vašeho domu, nezodpovídá za samotné provedení stavby. To je zpravidla v režii samotných dělníků. Takový postup mnohdy vede k šetření materiálu, intuitivnímu „vylepšování“ nebo k nedodržování technologických postupů. Výsledkem jsou pak nedokonalosti, které se v případě zděné stavby jen těžko odstraňují. Oproti tomu v případě panelové dřevostavby je vždy potřeba:

  • montážní dokumentace;
  • statický posudek.

 

Montážní dokumentaci připravuje odborník a podle této dokumentace se panelová dřevostavba řídí krok za krokem. Je to manuál, kterého se drží samotní dělníci, sestavující Váš dům. Díky tomu je stavba nakonec velice přesná a taková, jakou jste ji požadovali. Z technologického hlediska je panelový systém mnohem jednodušší než v případě zděných objektů. Na montáž hrubé stavby se totiž používá jen jeden postup. Technologie panelových dřevostaveb odstraňuje z procesu výstavby všechny „mokré procesy“, což v konečném důsledku znamená velké zjednodušení výstavby a snížení rizika vad na minimum.

…její kročejová izolace stropních konstrukcí je nedostatečná?

Kročejová neprůzvučnost, nebo chcete-li kročejový útlum, je vlastností vodorovných konstrukcí vícepodlažních staveb. Snahou je zajistit, aby pohyb osob v horním patře neobtěžoval hlukem osoby v patře pod nimi. I tato problematika je dnes velmi jednoduše řešitelná. Prvotní je návrh konstrukce stropu tak, aby byl dostatečně „tuhý“, tedy aby se při zatížení neprohýbal. Dále se do konstrukce stropu vkládají pružné materiály na bázi minerálních, skelných nebo dřevních vláken, které kročejový útlum řeší výborně. V případě vysoce nadstandardních požadavků lze do konstrukce stropu zakomponovat i litou betonovou desku, nebo betonovou dlažbu. V každém případě se podlaha druhého nadzemního podlaží provádí jako „plovoucí“. Volné položení desek bez jejich pevného spojení s podkladní konstrukcí stropu přeruší všechny akustické mosty.

…její životnost je výrazně nižší oproti zděným domům?

Dřevostavby vydrží to samé, co očekáváte od zděného domu. Například Albert Einstein si v roce 1925 postavil své sídlo v Caputh (Německo) právě jako panelovou dřevostavbu. Dům stojí dodnes. Dřevostavby se dokonce v čase chovají daleko lépe než zděné domy. Problematikou každé stavby totiž není životnost konstrukce, ale morální zastarávání. Zrychlující se životní tempo, technologický pokrok, ale také sociální změny vyžadují každých 15 až 20 let provést rekonstrukci domu. Dřevostavby svojí konstrukcí a použitými materiály umožňují podstatně snazší rekonstrukce rozvodů, změny dispozic, obnovu interiérů i exteriérů. V případě potřeby se dřevostavba velmi snadno demontuje a nahradí novější modernější stavbou.

…se v ní často objevují plísně?

Problematika plísní v jakýchkoliv objektech je způsobena špatným návrhem, nekvalitním provedením nebo nevhodným způsobem užívání stavby. Problémy s plísněmi na stěnách odbourá především důsledná projekční příprava dřevostavby. Plísně se totiž objevují většinou z důvodu nízké povrchové teploty stěny v interiéru. U technologie konstrukčních izolovaných panelů SIPs, se tyto závady vůbec neobjevují, protože součinitel prostupu tepla obvodových stěn těchto staveb vysoce překračuje požadavky na tepelnou ochranu budov. Nekvalitní nebo chybějící izolace ve stěnách není v sendvičové technologii vůbec možná, protože izolační polystyrenové jádro je základní součástí panelu a bez správně provedeného izolačního jádra by panel nešel vůbec vyrobit. Z toho důvodu je prakticky vyloučena i vadná montáž a nekvalitně provedená izolace obvodových stěn. Poruchám stavby se samozřejmě stoprocentně zabránit nedá, většinou vznikají neodborným zásahem do konstrukce domu. Ke stavbě je třeba přistupovat jako k výrobku, který má určitá pravidla užívání.

…její požární odolnost je oproti zděným domům nízká?

Každá technologie pro stavbu zděných domů i pro montáž dřevostaveb musí projít certifikací podle Zákona o technických požadavcích na výrobky. Bez této certifikace není možné stavební systém ani prodávat. Všechny tyto podmínky zaručují bezpečnost vůči požárnímu riziku. Projekt plánované stavby musí zároveň obsahovat požární zprávu, bez které by investor vůbec nedostal stavební povolení. Ve zprávě definuje technik prvky protipožárního charakteru. V případě panelových konstrukcí plní protipožární opatření samotný sendvičový systém. Kromě OSB desky jej tvoří samozhášivý polystyren nebo vláknitá izolace v jádru panelu, dále interiérové desky a samozřejmě i kompaktní zateplovací systém a fasáda. Účinnost protipožárních opatření v dřevostavbách byla již několikrát prakticky testována. Výsledky prokazují zcela vyhovující vlastnosti, díky čemuž se v současnosti mohou montovat dřevostavby 12metrové, oproti dřívějším 9metrovým.

Související článek: Požární bezpečnost dřevostaveb

…je v případě živelné pohromy nestabilní?

Domy ze SIPs panelů, postižené živelnými pohromami, zůstávají stát téměř bez poškození, zatímco stavby z ostatních konstrukčních systémů se hroutí. Je to dáno konstrukcí panelu, tedy tuhým izolačním jádrem oboustranně a celoplošně olepeným OSB deskou. Takto vyrobený panel se ani při extrémním zatížení nedeformuje. Pevnostní charakteristiky panelů společně se speciálními spoji, které jsou prováděny lepením v kombinaci se sponami nebo vruty, dávají stavbám pověstnou pevnost a tuhost při minimální hmotnosti vlastní stavby.

Zajímavost: Po povodních na Liberecku v roce 2010 jsme měli možnost posoudit tři domy z EUROPANELu, které byly zatopeny do výšky cca 120 cm. Voda se vůbec nedostala do panelů. Fasády se zateplovacím systémem ETICS nebyly prakticky poškozeny. Majitelé odstranili ze stěn v interiérech rozmočený sádrokarton a poté měřili vlhkost základových pražců, tedy dřevěného základového rámu pod stěnami. Po zhruba dvou až třech týdnech vlhkost rámu klesla z původních 56 % na 20 % a mohly být provedeny opravy interiérů. Na rozdíl od zděných staveb domy z EUROPANELu byly před příchodem prvních mrazů suché a uvedené do původního stavu.

…počet jejích kvalitních a referenčních dodavatelů je malý?

Dřevostaveb se v Česku staví třikrát méně než v okolních evropských státech. Obor má však slibnou budoucnost. Stále se objevují nové firmy, zabývající se realizací dřevostaveb, a v poslední době se i firmy prvotně zaměřené na zdění proškolují na výstavbu dřevostaveb. To umožnil příchod technologie SIPs na český trh, protože montáž je velmi snadná a po proškolení dokáže postavit dům ze SIPs panelů každá stavební firma. Kompetence firmy si může investor ověřit přímo u výrobce materiálu pro dřevostavbu a zároveň by samotná dodavatelská firma měla být schopna doložit svou certifikaci. Konkrétně stavbu ze sendvičových konstrukcí značky EUROPANEL mohou projektovat a realizovat jen certifikovaní partneři, kterých je po České republice 115.

Zdroj: EUROPANEL s.r.o.